[Archiwalny] Bielsko-Biała, woj. śląskie - lokal mieszkalny (43,70 m²), II licytacja

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-01-2014r. o godz. 10:00 w sali 9 budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej - adres Sądu: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 22 - odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego mieszkanie, typu M3, położone na trzecim piętrze budynku wielorodzinnego  mieszczącego się w Bielsku-Białej przy ul. Malczewskiego (powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 43,70 m2), wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa (Adres spółdzielni: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Reja 18 ), dla któregoSąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 126 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 84 200,00 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12630,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 0l Bielsko-Biała 69 10201390 0000 6302 0018 0455.

Rękojmia powinna bvć złożona, w przypadku iei wpłaty na rachunek bankowy, najpóźniej na ieden dzień przed terminem licytacji, zaś w przypadku wpłaty gotówka w siedzibie Kancelarii najpóźniej na godzinę przed wyznaczonym terminem licytacji nieruchomości. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul. Michałowicza 12 tel. 338124917 e-mail: bielsko.biala2@komomik.plhttp://www.komomik-bielsko.pl/

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/105606

Numer oferty: L/62/N/11/13
Region:
  • śląskie
Cena: 84.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie