[Archiwalny] Bierdzany, woj. opolskie, ul. Leśna - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Opolu  Bartłomiej Jabłoński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej  wiadomości,   że   w   dniu   05-08-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą   przy   45-368 Opole,   pokój 201, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Leśna, 46-046 Bierdzany, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 169 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 53 1020 3668 0000 5002 0093 0313 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Opolu mieszczącym się pod adresem: , 45-368 Opole.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński Kancelaria Komornicza, Gen. Józefa Zajączka 18, Opole, 45-050 Opole tel. (0 77) 456 68 31 / fax. (0 77) 453 74 26.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/225953

Numer oferty: L/177/N/06/15
Region:
  • opolskie
Cena: 126.975,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka