[Archiwalny] Bieszkowice, woj. pomorskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2015 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck sala nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 84-206 BIESZKOWICE, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: W skład nieruchomości wchodzi niezabudowana działka gruntu o powierzchni 4700 m2. Działka jest regularnego kształtu i znajduje się na terenie o lekko zróżnicowanej rzeźbie, położony poniżej poziomu ulicy Gdańskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią działki niezabudowane stanowiące łąki, las. Działka w nieznacznym fragmencie styka się z ulicą Gdańską – główną drogą przelotową przez wieś (drogą wojewódzką). Dojazd prowadzi też od strony ulicy Kamiennej (działka nr 49 – stanowiąca prywatną współwłasność osób fizycznych). Lokalizacja na terenie Bieszkowic bardzo dobra. Media w ulicy, a przy działce znajduje się hydrant. Ponad połowa działki ma oznaczenie w ewidencji gruntów jako LS – lasy i grunty leśne – w planie miejscowym teren przeznaczony pod las ma powierzchnię 0,22 ha. Działka w znacznej części jest porośnięta drzewostanem mieszanym: iglastym i liściastym. W części działka jest podmokła – wzdłuż granicy działki z działką nr 54/2 przebiega rów.

Suma oszacowania wynosi 202 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221704

 

http://otodom.pl/ogloszenie-o-licytacji-nieruchomosci-id37957256.html

Numer oferty: L/28/N/06/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 151.725,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka