[Archiwalny] Bogatynia, woj. dolnośląskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Konrad Buksa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2014 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy działka nr 67/2 , 59-920 Bogatynia, dla której Sąd Rejonowy Zgorzelec W/KW prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 262 210,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 657,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 221,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Zgorzelcu 59105015751000009067695065.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Konrad Buksa Kancelaria Komornicza, Boh. II AWP 12b, Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec tel. 756435954 / fax. 756435954.

 

  http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/123824

Numer oferty: L/123/N/02/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 196.657,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy