[Archiwalny] Bogusławice, woj. śląskie, ul. ROlnicza - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Jagodzińska na podstawie art. 953 kpc podaje do   publicznej   wiadomości,  że:  w  dniu 23-04-2014r. o godz. 10:00  w  budynku  Sądu  Rejonowego w Częstochowie  mającego  siedzibę  przy  Dąbrowskiego  23/35  w  sali  nr  22   odbędzie  się  pierwsza  licytacja nieruchomości   położonej:   42-282  Bogusławice, Rolnicza, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie XV Wydział Cywilny Wykonawczy prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 319 000,00zl, cena wywołania wynosi 239 250,00zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 900.00zl.

Rękojmię należy wpłacić na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Częstochowie Citibank Handlowy O/Opole 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 z zaznaczeniem XV Co 183/14.

Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniu nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16. Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez. zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje udziela kancelaria Komornika w Częstochowie , ul. Dąbrowskiego 40 / 5. 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Jagodzińska ul.Dąbrowskiego 40 pok.5 ip.42-200 Częstochowa tel/fax. 34 314 40 55.

 

Numer oferty: L/30/N/03/14
Region:
  • śląskie
Cena: 239.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka