[Archiwalny] Borne Sulinowo, woj. zachodniopomorskie - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

                                                                                                         

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 28-11-2013r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 w sali nr 2 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, antresoli i przedpokoju o łącznej powierzchni 54,16 m2 położonego pod adresem: 78-449 Borne Sulinowo, ul. M. Konopnickiej 11A. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej w częściach budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokalu oraz w prawie własności działki gruntu do 42/1000 części. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 3 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczecinku V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.   Działka nr 62/19, n której posadowiony jest budynek według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 238MWU – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Funkcję uzupełniającą stanowi zabudowa usługowa. 

Suma oszacowania wynosi 104.600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78.450,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu   o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyny Teresy Pietrak nr 41 1020 2791 0000 7202 0060 3779 w PKO BP S.A. Oddział 1 w Koszalinie.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczecinku ul. Jasna 3 pok. 8 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym Szczecinku Krystyna Teresa Pietrak Kancelaria Komornicza, ul. Boh. Warszawy  51,  78-400 Szczecinek tel.  (94) 37-142-11

Numer oferty: L/85/N/10/13
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 78.450,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie