[Archiwalny] Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Braniewie   Marek   Karpiński   na   podstawie art. 953 kpc podaje   do   publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie   z   siedzibą przy Sądowa 1, 14-500 Braniewo, pokój III, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Lipowina, 14-500 Braniewo, dla którego Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 74 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 485,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Odz. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Braniewie mieszczącym się pod adresem: Sądowa 1, Braniewo, 14-500 Braniewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński Kancelaria Komornicza, Morska 21B, Braniewo, 14-500 Braniewo tel. 55 243 27 00 / fax.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/222953

Numer oferty: L/216/N/05/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 49.900,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie