[Archiwalny] Brody, woj. mazowieckie - sala weselna, dom mieszkalny - I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku KRYSTYNA STOŁBUNIK-KON na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-06-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku z siedzibą przy Sienkiewicza 9A, 09-100 Płońsk, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Brody, 09-100 Płońsk, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 2 828 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 121 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 282 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 08 10201592 0000 2902 0054 3660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Płońsku mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 9A, Płońsk, 09-100 Płońsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku KRYSTYNA STOŁBUNIK-KON Kancelaria Komornicza, PŁOCKA 69, PŁOŃSK, 09-100 PŁOŃSK tel. 023 662 28 68 / fax. 023 662 28 57.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221001

Numer oferty: L/97/N/05/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 2.121.375,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka
  • Obiekt komercyjny