[Archiwalny] Bytom, woj. śląskie, ul. Młyńska - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu z siedzibą przy Piekarska 1, 41-902 Bytom, pokój 230, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Młyńska;  41-902, 41-909 Bytom, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 1 019 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 679 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101 900,00 zł. najpóźniej w dniu przetargu, przelewem ( decyduje data wpływu ) na konto komornika w ING Banku Śląskim S.A. o/Bytom nr r-ku 54105012301000002261962969; w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu - Sekcja d/s Cywilnych Egzekucyjnych ( pok.232 ).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj Kancelaria Komornicza, Moniuszki 26A, Bytom, 41-902 Bytom tel. 32 2812459 / fax. 32 2812459.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/124563

Numer oferty: L/146/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 679 333,33 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny