[Archiwalny] Bzite, woj. lubelskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu z siedzibą w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.02.2014. o godz.12.00 w sali Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą w Krasnymstawie odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej działka 1552 o pow. 0,30 ha , zabudowanej budynkiem mieszkalnym i stodołą, położonej w miejscowości Bzite posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Krasnymstawie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 84.300.00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 63.225,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi można dokonywać na rachunek bankowy Komornika - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu z siedzibą w Krasnymstawie Joanna Sawicka Iwaniuk Kancelaria komornicza w Krasnymstawie 22-300 Krasnystaw ul. Podwale 2A, tel. (082) 576 22 40 email: krasnystaw@komomik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/118113

Numer oferty: L/148/N/01/14
Region:
  • lubelskie
Cena: 63.225,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Gospodarstwo