[Archiwalny] Chełm, woj. lubelskie, ul. WOłyńska - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Jacek Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2014r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Chełmie 22-100 Chełm, I AWP 16 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny  położony na trzecim piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z we, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 36,60m2. Do lokalu przynależy piwnica. Stan techniczny budvnku-dobry. Standard wykończenia lokalu-przeciętny. Uzbrojenie terenu-pełne. Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. położonego: 22-100 Chełm, Wołyńska 13 wpisanego w rejestrze lokali własnościowych. 

Suma oszacowania wynosi 101 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 350.00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 180,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lublinie 54 10203147 0000 8402 0074 7725 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Jacek Szymański

Kancelaria Komornicza w Chełmie 22-100 Chełm Lubelska 32/1

tel. 82 571 32 18 e-mail: chelm.szymanski@komomik.plwww.komomik.chehm.pl

                                                                                                                        

Numer oferty: L/80/N/11/13
Region:
  • lubelskie
Cena: 70.350,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie