[Archiwalny] Chorzów, woj. śląskie, ul. Mariańska - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witold Walków Kancelaria Komornicza z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Kościuszki 63 (IIp.) (telefon 32 771 29 82) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.08.2015r. o godz. 11:00  w sali nr 308 Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ulicy Rostka 2 odbędzie się:     

                                                            P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chorzowie przy ulicy Mariańskiej, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą  stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 32/1, o powierzchni 1356m2.J.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 213.200,00zł (dwieście trzynaście tysięcy dwieście) Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 159.900,00zł (stopięć dziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania  nieruchomości, tj. kwotę 21.320,00zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia)  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacić na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witolda Walków  w  Banku  ING BANK ŚLĄSKI SA O/CHORZÓW nr  15 10501243 1000002266618186. Przystępując do licytacji należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym do wglądu znajdują się w biurze Komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chorzowie. Zgodnie z przepisem art. 976§1kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witold Walków Kancelaria Komornicza, Kościuszki 63, Chorzów, 41-500 Chorzów tel. 327712982 / fax. 324310030.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231593

 

 

Numer oferty: L/7/N/07/15
Region:
  • śląskie
Cena: 159.900,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka