[Archiwalny] Choszczna, woj. zachodniopomorskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w  dniu   28   sierpnia   2014 r.   o   godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę w Choszcznie przy ul. Wolności 14 w sali nr 3, odbędzie się

druga  licytacja

nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 985/7, 985/8, 985/9 o łącznym obszarze 0,2081 ha położonej w obrębie 3 miasta Choszczno, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Choszczna gm. Choszczno w niedalekiej odległości od zabudowań z dogodnym dojazdem, część działki porośnięta trawami, część samosiewami brzóz. Teren działki płaski; uzbrojenie niepełne . W pobliżu domy mieszkalne, przylega do drogi gruntowej. Działka usytuowana w niewielkiej odległości od szlaku kolejowego, na skraju kompleksu gruntów przeznaczonych pod zabudowę; kształt działki regularny, wydłużony .

Działka nr 985/7 ma powierzchnię 0,0706 ha i kształt regularny ;rodzaj użytku :R IVa

Działka nr 985/8ma powierzchnię 0,0714 ha i kształt regularny ;rodzaj użytku :R IVa

Działka nr 985/9ma powierzchnię 0,0661 ha  i kształt regularny ;rodzaj użytku : R IVa

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Choszczna z dnia 10 października 2013r. działki znajdują się w jednostce D-17-MNJ dla której obowiązuje zapis:"  Przeznaczenie pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z dopuszczoną nieuciążliwą formą usług towarzyszącą mieszkaniowej.

Suma oszacowania wynosi149.000,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa2/3 sumy  oszacowania  i  wynosi99.333,33 zł.  Licytant  przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest14.900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762

Zgodnie z art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Do tych osób zaliczeni są cudzoziemcy, którzy do nabycia nieruchomości obowiązani są uzyskać zezwolenie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi wyraźnie zostać określona czynność, do której stanowi umocowanie (tzn. udział w konkretnym przetargu). Przepis nie przewiduje złożenia pełnomocnictwa ustnego do protokołu.

W przypadku udziału w przetargu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby uprawnione do reprezentacji spółki zobowiązane są do przedłożenia uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej zarządowi na nabycie konkretnej nieruchomości oraz wykazanie za pomocą pisemnego oświadczenia, że decyzje zarządu nie są uzależnione od zgody innych organów spółki uprawnionych na podstawie art. 220 Ksh.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały wtym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu z siedzibą w Choszcznie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką oraz uzyskiwać informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Monika Sawicka-Kostiuczuk ul. Bohaterów Warszawy 11, 73-200 Choszczno tel.: 95 7174050, 691 743322 email: kancelaria@komornikwmyśliborzu.pl

 

Numer oferty: L/20/N/08/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 99.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka