[Archiwalny] Czchów, woj. małopolskie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Maksymilian Sterkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2015 o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Brzesku z siedzibą przy Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, pokój 301,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej 32-860 Czchów.

Opis nieruchomości: działka nr 320/4 o pow. 0,07 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 231 876,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 154 584,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 187,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 48 1020 4984 0000 4902 0003 3381.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Maksymiliana Sterkowicza, Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 6, Brzesko,  32-800 Brzesko, tel. 14 684 58 33 / fax. 14 684 58 33.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/206029

Numer oferty: L/98/N/03/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 154.584,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom