[Archiwalny] Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, ul. Augustynika - budynek mieszkalno-usługowy (281,00 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Aleksandra Michalak - Tłomak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-10-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy Graniczna 23 , 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 218, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Augustynika, 41-300 M. Dąbrowa Górnicza. 

Suma oszacowania wynosi 400 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej 52 1240 4908 1111 0000 5357 7382.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Aleksandra Michalak -Tłomak Kancelaria Komornicza, Majakowskiego 7, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza tel. 322626470 / fax. 322626470.

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/250209

 

Numer oferty: L/43/N/10/15
Region:
  • śląskie
Cena: 300.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka