[Archiwalny] Daleszyce, woj. świętokrzyskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XXVI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy  26-021 Daleszyce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr działek: 4476, 4480, 4486, 4488, 4490 o pow. 3,5400HA. Działka oznaczona nr 4476 ma kształt zbliżony do prostokąta o szer. przy drodze ok 40 m. Teren jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. W rejonie cieków wodnych wyznaczających zachodnią (głęboki rów) i południową (mała rzeka) granicę działki, teren jest silnie nawodniony. Działka otoczona jest gruntami posiadającymi różnorodny sposób zagospodarowania. Dojazd do działki realizowany jest wąską drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Droga ta jest drogą ogólnodostępną. Działka nr 4480. Działka ta ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości ok. 30 m. Teren jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. Działka otoczona jest gruntami o różnym sposobie zagospodarowania. Dojazd do działki realizowany jest wąską drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Droga ta jest drogą ogólnodostępną. Kompleks złożony z działek o numerach ewid. 4486, 4488, 4490 otoczony jest w większości podobnymi gruntami rolnymi oraz leśnymi. Teren jest dość równy, pozbawiony istotnych spadków.

Suma oszacowania wynosi 205 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 136 893,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 534,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności BP SA 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk Kancelaria Komornicza, B.Głowackiego 5, kielce, 25-368 Kielce tel. 413682441 / fax. 41 368 24 41.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/233008

 

 

Numer oferty: L/46/N/07/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 136.893,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka