[Archiwalny] Dębowiec, woj. podkarpackie - grunty, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Paweł Sojka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-10-2015 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle z siedzibą przy Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło, pokój 113, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy  38-220 Dębowiec. 

Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa tj. działka nr 1563 o pow. 0,2656 ha.

Suma oszacowania wynosi 32 615,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 461,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 261,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Jaśle 70864211712017710348870001 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Paweł Sojka Kancelaria Komornicza, Wyspiańskiego 8, Jasło, 38-200 Jasło tel. 13 4485711, 883 260 444 / fax. 13 4485711.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/251694

 

Numer oferty: L/67/N/09/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 24.461,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka