[Archiwalny] Dęblin, woj. lubelskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Andrzej Kijak (tel. 81 865 16 13) na podstawie art. 953 kpc i art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 grudnia 2013r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach Wydział Zamiejscowy z/s w Rykach ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki w sali nr III odbędzie się druga licytacja nieruchomości opisanej jako: niezabudowana działka gruntu nr 2184/4 o powierzchni 0,2508 ha położona w miejscowości Dęblin, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Rykach prowadzi księgę wieczystą.  

Suma oszacowania wynosi 63 076,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 050,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości najpóźniej do dnia 13 grudnia 2013r. w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA 1 Oddział Lublin 18 10203147 0000 8102 0063 4642. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Puławach VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Rykach.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Andrzej Kijak Kancelaria Komornicza w Rykach 08-500 Ryki ul. Słowackiego 5 tel. 81 865 16 13. 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/105051

Numer oferty: L/53/N/11/13
Region:
  • lubelskie
Cena: 42.050,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka