[Archiwalny] Dobrzyń, woj. mazowieckie, ul. Prosta - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Leśniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Prosta, Dobrzyń, 05-152 Czosnów, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Maz. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o pow. 1 200 m2, położona przy ul. Prostej  w miejscowości Dobrzyń, gmina Czosnów, w powiecie nowodworskim, w województwie mazowieckim, oznaczona jako działka ew. nr 70/31 z obrębu 0014 Dobrzyń. Nieruchomość jest zabudowana jednorodzinnym wolnostojącym budynkiem mieszkalnym. 

Suma oszacowania wynosi 579 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 434 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Warszawie 28 10201013 0000060200076216.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Andrzej Leśniewski

Kancelaria Komornicza, Przejazd 5, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Maz.

tel. 22 775 89 70 / fax. 22 775 89 70

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/203199

Numer oferty: L/137/N/02/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 434.850,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka