[Archiwalny] Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-12-2013r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej Składowisko odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych na działce o numerze geodezyjnym 1/2 o powierzchni 2,64 ha obecnie nieczynne

położonej: 86-134 Dragacz, Górna Grupa, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 Suma oszacowania wynosi 21 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 333,33zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 150,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092 do dnia licytacji Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Świeciu przy ul.Kopernika 5/1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk Kancelaria Komornicza w Swieciu 86-100 Świecie ul. Kopernika 5/1 tel. 52 3312665 e-mail: swiecie.pawelczyk@komornik.pl

//www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/105542

Numer oferty: L/139/N/11/13
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 14.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka