[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego w Bukowie gmina Żarów woj.dolnosląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-03-2013r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 313,odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Bukowie, ul. Ogrodowa , gmina Żarów, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie.

Zakres wyceny obejmuje prawo własności nieruchomości zabudowanej. Teren nieruchomości zabudowanej jest ogrodzony zużytym drewnianym płotem ze sztachet, pozostała część działki rolnej nie ogrodzona. Na części działki ogrodzonej znajduje się budynek mieszkalny parterowy z poddaszem oraz budynek stodoły. Przedmiotowa działka gruntu nr 372 o powierzchni 0,61ha o kształcie trójkąta, na powierzchni 0,12 ha stanowi działkę budowlaną, pozostała część stanowi działkę rolną tj. 0,49ha. Na poddaszu budynku mieszkalnego znajdują się dwa pokoje, jednakże stan poddasza jest zły i w chwili obecnej nie powinien być użytkowany. Parter jest zamieszkały. Budynek stodoły w części nadaje się do rozbiórki, w części użytkowany gospodarczo. Teren działki poza zabudową stanowi grunt orny. Stan zagospodarowania nieruchomości niezadowalający. Stan techniczny budynku mieszkalnego niezadowalający. Konstrukcja budynku w stanie technicznym niskim. Budynek stodoły wykonany z cegły w złym stanie technicznym, w części bez dachu, przewidziany do rozbiórki. Stan budynków uległ znacznemu pogorszeniu ze względu na brak prawidłowej konserwacji. Jako powierzchnię użytkową przyjęto powierzchnię parteru - poddasze ze względu na zły stan korytarza na poddaszu nie zaliczono do powierzchni użytkowej. Wyceniany lokal składa się z:

parter: 2 pokoje - 18,35m2, 19,88m2, kuchnia - 13, 12m2, łazienka - 15, 18m2, pomieszczenie gospodarcze - 10,33m2, korytarz - 11,73m2. Łączna powierzchnia mieszkalna - 88,59m2.

piętro:  2 pokoje - 19,03m2, 18m.2, łączna powierzchnia użytkowa - 37,03m2. korytarz na poddaszu - zły stan. Ogółem powierzchnia wynosi 125,62m2. położonej: 58-130 Żarów, ul. Ogrodowa 3, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 59 699,00 zł" zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39799,33 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 969,90zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział l w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej do dnia 21-03-2013r. do godz. 15:30.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez strzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruch o i lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęcie licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy                            

Ida Piecuch

Kancelaria Komornicza w Świdnicy                             

58-100 Świdnica Rynek 35                                        

tel. 748501395                                                

e-mail: swidnicapiecuch@komornik.p1

www.komornik-swidnica.pl

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/37443

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 39799.33 zl
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom