[Archiwalny] Druga licytacja domu mieszkalnego w miejscowosci Pawlikowice

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach - Marcin Janiszewski Kancelaria Komornicza zawiadamia, że w dniu 5 września 2013r. o godz. 10:30 w budynku Sądą Rejonowego w Pabianicach, ul.Partyzancka 105, sala Nr VI odbędzie się druga licytacja nieruchomosci gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym murowanym, polozonej  na dzialkach gruntu o numerach ewidencyjnych 191/3, 191/8, 191/9 w obrebie 16 w miejscowosci Pawlikowice w gminie Pabianice. Łączna powierzchnia działki wynosi 0,1831 ha. Na dzialce nr 191/9 posadowiony jest budynek mieszkalny dwukondygnacyjny. Budynek mieszkalny murowany, nieocieplony i nieotynkowany. Dla przedmiotowej nieruchomosci Sad Rejonowy Pabianicach V Wydzial Ksiag Wieczystych prowadzi Ksiege Wieczysta. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 308.800,00zł  (trzysta osiem tysięcy osiemset złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 205.866,67zł (dwieście pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i 67/100 zł). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30.880,00zł (trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych). Rękojmię można uiścić na konto komornika: 78 1050 1461 1000 0023 5705 1768 najpóźniej na dwa dni przed licytacją. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym  artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu. Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją, w  tych  też  dniach  można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 205.866,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom