[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Chrobrego w WOłominie woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 10.05.2013r. o godzinie 09:30   w  budynku Sądu Rejonowego w Wołominie odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego, położonego w Wołominie ul. Chrobrego 1, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie Al. Niepodległości 17, 05-200 Wołomin.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 207.000,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. 138.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, tj. 20.700,00 zł. Rękojmię należy uiścić do dnia licytacji na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Wołominie nr 73 12406074 1111 0000 4999 1275 bądź w wyjątkowo gotówką do godz. 9.00 w dniu licytacji do kasy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz przy ul. Warszawskiej 7 w Wołominie.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomości tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu 2 ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą  do przeprowadzenia  licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych  i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie, Pawła Bukszewicza,  Adres kancelarii komornika: ul. Warszawska 7, 05-200 Wołomin. 022 7762103 wolomin@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 138.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie