[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Lipowej w miejscowości Pieńczykówek gmina Rajgród woj. podlaskie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 28.08.2013r. o godzinie 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Oddział w Grajewie mającego siedzibę przy ul. Kolejowej 1 w sali nr 1  odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 63,50 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju nieruchomości położona jest w gm. Rajgród, Pieńczykówek, Lipowa 26, Biebrza, dla którego Sąd Rejonowy w Łomży XIO Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 89.000,00,-PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 59.334,00,-PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 8.900,00,-PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO BP SA 66102013320000180200373423 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska Adres kancelarii komornika: ul. Oś. Południe 9, 19-203 Grajewo.

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 59.334,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie