[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Portowej w Szczecinie woj. zachodniopomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 lipca 2013 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja  lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 61,18 m2, położonego:  Szczecin, ul. Portowa, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą wraz z udziałem 35/100 we wspólnej części budynku i 50/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu objętych księgą wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 208.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 138.866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872.         W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy, uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą  nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomość znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Traugutta 100 czynnej w dni powszednie (oprócz środy) od godz. 9.00 do 15.00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa; obwieszczenie  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak, ul. Traugutta 100, 71-300 Szczecin, tel.: 91 4842213, fax.: 91 4842228, mail: szczecin4@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 138.866,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie