[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego w Żaganiu woj. lubuskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-04-2013r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc o powierzchni użytkowej 59,91m2. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 6,60m2  położonego: 68-100 Żagań, ul. Kolejowa 64, dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 93 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i  wynosi 62 400,00zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 360,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 10. w Żaganiu 52109025580000000640002486

Zgodnie z przepisem. art.976 § l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

- przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej lub

- złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia . postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy (dawniej Rew.!) przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta  

Kancelaria Komornicza w Żaganiu 68-100 Żagań ul. Mickiewicza I

tel. 684775170 fax 684775175 e-mail: zaganl@komornik.plwww.zarychta-komornik.pl/

 

 

Numer oferty:
Region:
  • lubuskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie