[Archiwalny] Druga licytacja lokalu użytkowego przy ul. Spółdzielczej w Kamieńcu Wrocławskim woj. dolnośląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2013 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy 11-go listopada 12, 55-200 Oława, pokój 5, odbędzie się druga licytacja nieruchomości , położonej przy ul. Spółdzielcza ,Kamieniec Wrocławski, 55-003 Czernica, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 650 173,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 433 448,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 017,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Oławie mieszczącym się pod adresem: 11-go listopada 12, Oława, 55-200 Oława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza, Brzeska 31, Oława, 55-200 Oława, tel. 71 3130099 / fax. 71 3034119

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74211

 

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 433.448,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy