[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości przy ul. Pełnikowej w Augustowie woj. podlaskie

Opis

                                                                                                               

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji   i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 16-08-2013r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie z siedzibą przy ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów, pokój 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości – działka nr 4523 o pow. 360 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 249,64 m2, w tym  59,89 m2 pomieszczeń pomocniczych w piwnicy budynku, 3-piętrowy podpiwniczony o konstrukcji murowanej, budowa rozpoczęta w latach 90-tych. W dniu oględzin stwierdzono stan surowy zamknięty. Zaawansowanie robót oszacowano na poziomie 60%. Budynek posiada przyłącze do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej - położonej przy ul. Pełnikowa , 16-300 Augustów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 331 347,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 220 898,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 134,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH S.A. Oddział Augustów 20106000760000401540016379.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Augustowie mieszczącym się pod adresem: Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Obwieszczenie Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Augustowie

Sławomir Przekop

Kancelaria Komornicza, Żabia 9, Augustów, 16-300 Augustów

tel. 876437411 / fax. 876437411

  http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/80503

 

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 220.898,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka