[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w Bukowinie Sycowskiej woj. dolnośląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2013 o godz. 12:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny, 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, sala nr 24 odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Bukowina Sycowska dz.nr 20/13, 56-513 Międzybórz, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis:
Jest to działka gruntu o pow. 0,06 ha zabudowana dwoma budynkami usługowymi. Budynki tworzą funkcjonalną i gospodarczą całość. Do nieruchomości doprowadzone elementy sieci elektrycznej i wodociągowej. Budynki w wieku ok. 50 lat. Pow. użytkowa budynków 194,6 mkw. W dziale III wpisana jest służebność gruntowa polegająca na ograniczonym prawie rzeczowym związanym z nieruchomością KW 35758.

Suma oszacowania wynosi 39 446,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 297,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 944,60 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 10902415 0000 0006 1204 7746. W opisie wpłaty rękojmi nalezy podac sygnaturę sprawy Km 437/03. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Tomasz Słomka

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 4D, Oleśnica, 56-400 Oleśnica

tel. 717400045 / fax. 0717345495

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/57918

 

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 26.297,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy