[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w Giżycku woj. warmińsko-mazurskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-09-2013r. o godz. 11:40 w Sąd Rejonowy w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 28 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej udział w 487/1 0000 działki nr 1008/42 o pow. 0,8110ha oraz udział w wysokości 336/1000, działka nr 1007/42 o pow, 0,8110ha położonej: 11-500 Giżycko, ul. Obowodowa, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 48600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania wynosi 32 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4860,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Pisz 90102047530000080200060111. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz-przeglądać w Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul. Warszawska 28 w pok. 107 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, 'nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata KowaJewska Kancelaria Komornicza w Węgorzewie 11-600 Węgorzewo ul. Krzywa 2 tel. 0-87 427 32-27.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/85839

 

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 32.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka