[Archiwalny] Licytacje nieruchomości w miejscowości Marynino gmina Serock woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 29-08-2013r o godz. 10:40  w  budynku  Sądu  Rejonowego  w  Legionowie  z  siedzibą  przy  ul. Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z trzech działek ewidencyjnych nr 291/7, 291/8, 219/9, z których każda ma po 1030m2 powierzchni. Każda z działek ma kształt prostokąta.

Nieruchomość jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona i nieuzbrojona. Działki położone są na terenie zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej i zagrodowej. Nieruchomość położona jest w miejscowości Marynino, 05-140 Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 304 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 202 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 400,00 zł.

 Wraz z licytacją nieruchomości opisanej powyżej odbędzie się także pierwsza licytacja udziału 3/9 części w prawie własności nieruchomości (działka gruntu nr 219/2 o powierzchni 0,2251 ha i stanowi drogę dojazdową do ww. działek) położonej w miejscowości Marynino, 05-140 Serock, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze. Suma oszacowania wynosi 4.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Legionowie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 47, Legionowo, 05-118 Legionowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Leszek Cabaj

Kancelaria Komornicza, ul. Kopernika 19, Legionowo, 05-120 Legionowo

tel. 022 784 19 48 / fax. 022 784 19 48

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 202.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka