[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Sulęcin

Opis

KOMORNIK: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu – Marcin Małuszek

Kancelaria Komornicza w Sulęcinie ul. Kilińskiego 9, 69-200 Sulęcin

Tel. 0-95 755 90 90

Sygn. KM 238/10

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu – Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.12.2013 r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w Sulęcinie przy ul. Kościuszki 30, w sali nr 13 odbędzie się druga licytacja:

niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Jarosław Socha, Wanda Socha położonej: 69-200 Sulęcin, Sulęcin dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulęcinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1U/00000953/2.

Suma oszacowania wynosi 64.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowaniai wynosi 43.200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.480,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wlkp.
96 10901900 0000 0001 0506 3822.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana oznaczona NKW GW1U/00000953/2  w skład  w której wchodzi  działka nr 427 o powierzchni 0,6202 ha zlokalizowana w północnej części Sulęcina, przy wyjeździe na Żubrów. Działka niezabudowana,  ma kształt wydłużonego trapezu, nie uprawiana. Działka obsadzona zdziczałymi drzewkami owocowymi i samosiejkami drzew liściastych.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu – Marcin Małuszek na podstawie art. 953 kpc.

 

Numer oferty:
Region:
  • lubuskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka