[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Szewce gmina Wisznia Mała woj. dolnośląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Nazim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2013 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy   Parkowa   4,        55-100 Trzebnica, pokój 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Kolejowa, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 480 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 320 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA BANK POLSKA SA I O. we Wrocławiu 94 1440 1156 0000 0000 0936 6873. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy mieszczącym się pod adresem: Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Nazim Kancelaria Komornicza, Roosevelta 8, Trzebnica, 55-100 Trzebnica tel. 71 3121504 / fax. 71 3121504

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/88067

 

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 320.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka