[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w Nowej Suchej gmina Kozłów Biskupi woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 26.09.2013r. o godzinie 14:45w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 7 w sali nr według wokandy,  odbędzie się druga  licytacja  nieruchomości położonej w Nowa Sucha, Kozłów Biskupi. Nieruchomość stanowi działkę nr ewidencyjny 485 z obrębu nr 0008 o powierzchni 1000m2 Działka jest zabudowana domem jednorodzinnym, powierzchnia użytkowa domu wynosi około 50 m2. Dla nieruchomości V Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 118.000,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 78.666,67PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 11.800,00PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO BP SA 18 O/w Warszawie 55102011850000410200191585

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie  przy ul. 1 Maja 7 Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz  Adres kancelarii komornika: ul. 15 Sierpnia 6, 96-500 Sochaczew tel.: 46 8622458; fax: 46 8622062

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 78.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka