[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w przy ul.Dzierżawnej w Lublinie woj. lubelskie

Opis

 

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś w trybie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-06-2013 r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie mającego siedzibę przy K. Wallenroda 4d w Sali nr X, odbędzie się druga licytacja  nieruchomości gruntowej stanowiące działkę nr 262 o pow. 0,0185 ha

położonej w Lublinie przy ul. Dzierżawnej, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (działka zabudowana budynkiem drewnianym, mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym krytym blachą; pow. użytk. budynku – 61,00m2). 

Suma oszacowania wynosi:  91 500,00  zł, zaś cena wywołania wynosi 61 000,00 zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania, rękojmia wynosi 9 150,00zł i jest równa 1/10 sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię. Rękojmię należy uiścić gotówką lub przelewem. Rękojmia winna znajdować się w kasie komornika lub na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię przelewem należy uiścić na konto komornika: 15 1020 3147 0000 8002 0081 0606. (W tytule przelewu należy wpisać: „rękojmia Km 2182/11”, imię, nazwisko, adres, nr PESEL licytanta oraz numer księgi wieczystej).

Rękojmia może być również  złożona w  książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać od godz. 07.30 do godz. 15.30 w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie przy K. Wallenroda 4d pok. – odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu  do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Jacek Gabryś

Kancelaria Komornicza w Lublinie

20-023 Lublin Chopina 14

tel. 81 534-72-33, fax. 81532-92-32 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/65612

Numer oferty:
Region:
  • lubelskie
Cena: 61.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka