[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w Rudzie Śląskiej woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Grzegorz Chmura prowadzący kancelarię w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 2 w postępowaniu egzekucyjnym, podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 03.07.2013r.  w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 225 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości zabudowanej w użytkowaniu wieczystym położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pawła, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.  

Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 643/21 o powierzchni 1389 m2
oraz z działki gruntu  nr 644/21 o powierzchni 11.294 m2.
Na  nieruchomości  posadowiony   jest   budynek  magazynowo - warsztatowy   z  częścią  biurową o powierzchni użytkowej 5.953 m2 oraz budynek warsztatowy o powierzchni  użytkowej 36 m2.  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  4.275.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście  siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          2.850.000,00 zł (słownie dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Nieruchomość w użytkowaniu wieczystym do dnia  05.12.2089r. składa się z dwóch działek gruntu:

- działki gruntu nr 643/21 o powierzchni 1389 m
- działki gruntu nr 644/21 o powierzchni 11294 m

 oraz  zabudowań:
- budynek magazynowo-warsztatowy z częścią biurową o powierzchni użytkowej 5.953 m
- budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 36 m

http://goo.gl/maps/2HXss

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego tj. kwotę 427.500,00 zł. na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O/Ruda Śląska 29 1050 1331 1000 0010 0113 6025 najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji wraz z podaniem sygnatury KM 2883/10.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Grzegorz Chmura

Ul. Gen. J. HALLERA 2 RUDA ŚLĄSKA, Tel.  32 248 50 41

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 2.850.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny