[Archiwalny] Druga licytacja ułamkowej części nieruchomości przy ul. Płatowcowej w Łodzi woj. łódzkie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości, położonej przy Płatowcowa , 94-223 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem egzekucji jest ułamkowa część nieruchomości, tj. udział wynoszący 4/24 części. Nieruchomość położona jest w Łodzi przy ulicy Płatowcowej i stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 552, obręb P-04. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta. Działka gruntu nr 552 ma powierzchnię 315 mkw. Na działce nr 552 posadowione są dwa budynki: jeden w stanie surowym, drugi w bardzo złym stanie technicznym, grozi zawaleniem.

Suma oszacowania wynosi 13 470,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 980,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 347,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Handlowy w Warszawie SA Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn 53 10301508 0000 0008 0452 4002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Aleja Kościuszki 107, 90-928 ŁÓDŹ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza, Aleja Kościuszki 89, 90-436 ŁÓDŹ

tel. 426366564 / fax. 426366521

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72323

  

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Cena: 8.980,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka