[Archiwalny] Garwolin, woj. mazowieckie, ul. Wiejska - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-03-2014 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Garwolinie mającego siedzibę przy ul.Al.Legionów 46 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Garwolinie ul. Wiejska, dla której Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym.

Suma oszacowania wynosi 255.000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191.250,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna  Kasa  Oszczędności  Bank  Polski  SA  Oddział  1  w  Siedlcach  68 10204476 0000 8602 0022 0426. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Garwolinie przy ul.Al.Legionów 46 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Kancelaria Komornicza Komornik Artur Bidziński 08-400 Garwolin, Polska 21 tel 0256822907; www.koinornik-garwolin

 

Numer oferty: L/153/N/02/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 191.250,00 zl
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka