[Archiwalny] Gliwice, woj. śląskie, ul. Rolników - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Justyna Ptak-Głogowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2015 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 222, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Rolników 44-100 Gliwice, dla której prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 334 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 222 666,67 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Justyna Ptak-Głogowska Kancelaria Komornicza, Lompy 11, Gliwice, 44-100 Gliwice tel. 323371922 / fax. 323371922.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/247743

Numer oferty: L/39/N/09/15
Region:
  • śląskie
Cena: 222.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka