[Archiwalny] Głogówko Królewskie. woj. kujawsko-pomorskie, działka, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Piotr Pawelczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy ul.Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 24, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Głogówko Królewskie, 86-100 Świecie, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka rolna o numerze geodezyjnym 75/13 powierzchnia 3,12 ha

Suma oszacowania wynosi 60 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Piotr PawelczykKancelaria Komornicza, ul. Kopernika 5, Świecie, 86-100 Świecie tel. 523312665 / fax. 523312665 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/209032

Numer oferty: L/123/N/03/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 40.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka