[Archiwalny] Głowienka, woj. lubelskie - budynek mieszkalny (98,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-02-2014r. o godz. 09:00 sala 304 w Sąd Rejonowym 38-400 KROSNO, ul. Sienkiewicza 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  :38-455 Głowienka,  dla której Sąd Rejonowy W Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość składa się z działki gruntowej nr 1894/1,1895/2 oraz 1896 o łącznej powierzchni 0,0900 ha zabudowanych bliźniaczym budynkiem murowanym mieszkalnym o pow. użytkowej = 98,00 m2. 

Suma oszacowania wynosi 222 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  166 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 220,00 zł.  Nieruchomość o numerze działki 1138 o pow.0,0700 ha. Suma oszacowania wynosi 1 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 275.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 170,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA O. w Krośnie 51150014901214900342820000.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 pok. 304 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak Kancelaria Komornicza w Krośnie 38-400 Krosno 1 Olejarska 38A tel. (13) 4367618 e-mail: kancelaria@komornkkrosno.plwww.komornikkrosno.pl

Numer oferty: L/22/N/01/14
Region:
  • lubelskie
Cena: 166.650,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka