[Archiwalny] GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, woj. śląskie, ul. Przemysłowa - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2015 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie z siedzibą przy ks.bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna, pokój 118, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy POŁUDNIOWA, GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 479 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 319 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 40 1050 1315 1000 0090 6906 0797.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń Kancelaria Komornicza, Zdrojowa 65, Pszczyna, 43-200 Pszczyna tel. 32 4471805 / fax. 32 4471805

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/230571

Numer oferty: L/185/N/06/15
Region:
  • śląskie
Cena: 319.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka