[Archiwalny] Gostynin, woj. mazowieckie, ul. 3 Maja - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3 Maja 43, 09-500 Gostynin, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy 3 Maja,  09-500 Gostynin, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 28.02.2093r. oraz budynki stanowiące odrębną od gruntu przedmiot własności. Wyceniana nieruchomość ma powierzchnie działki wynoszącą 744m2, zlokalizowana jest w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 26a, w niedalekiej odległości od ścisłego centrum miasta. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości drogą wewnętrzną. Teren działki w części przylega do ogrodzonych posesji, w pozostałej części jest nieogrodzony. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o dominującej funkcji usługowej, niezabudowana część działki w całości utwardzona. Nieruchomość posiada przyłącze do wodociągu miejskiego, przyłącze do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej, przyłącze do energii elektrycznej oraz utrudniony dostęp do ciepłociągu miejskiego. Budynek o dominującej funkcji usługowej - znajdujący się na terenie przedmiotowej nieruchomości jest obiektem niepodpiwniczonym, o dwóch kondygnacjach naziemnych. Obiekt wykonany w technologii murowanej, z tynkowanymi elewacjami, kryty drewnianym dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z blachy trapezowej, orynnowanie PCV. Klatki schodowe i strop nad parterem w budynku żelbetowe, nad piętrem strop o konstrukcji lekkiej, drewnianej. Budynek wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacyjną. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 357m2. Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa działka brak jest obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyceniana działka znajduje się w obszarach zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej o funkcji centrum oznaczonych symbolem UMW.

Suma oszacowania wynosi 827 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 620 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 700,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 77 1130 1017 0021 1002 1190 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 37, 09-500 Gostynin tel. 24 2359050 / fax.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223788

Numer oferty: L/209/N/05/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 620.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy
  • Działka