[Archiwalny] Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Maciejkowa - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2015 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu z siedzibą przy Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Maciejkowa  86-300 Grudziądz, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: - działka gruntu nr 45/3 o powierzchni 0,4999 ha, położona w Grudziądzu przy ul. Maciejkowa , dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

- działki gruntu nr 45/1 i 45/2 o łącznej powierzchni 1,0130 ha, położonej w Grudziądzu, ul. Maciejkowa, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą , stanowiące całość w ujęciu gospodarczym. 

Suma oszacowania wynosi 395.760,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 296.820,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,   to   jest  39 580,00 zł.  Rękojmia  powinna  być  złożona  w  gotówce  albo  w  książeczce oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego   postanowienia   sądu   o   utracie   rękojmi.   Rękojmię   można   uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 47 1020 5040 0000 6502 0025 6123.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu

Dorota Lipniewska

Kancelaria Komornicza, Groblowa 4, Grudziądz, 86-300 Grudziądz

tel. 56 46-11-895 / fax. 56 46-212-18

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213842

 

Numer oferty: L/88/N/04/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 296.820,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka