[Archiwalny] Hajnówka, woj. podlaskie, ul Topolowa - budynek mieszkalny (59,60 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zofia Sierocka na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-09-2014r. o godz. 10:45 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 905 o pow. 290 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym drewnianym o powierzchni użytkowej 59,60 m2 oraz budynkiem gospodarczym,   położonej:   17-200 Hajnówka,   Topolowa, dla której Sąd Rejonowy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 86 333,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 749,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 333,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 07 10201332 0000 1402 0032 2107 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00' do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zofia Sierocka

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zofia Sierocka

Kancelaria Komornicza Mickiewicza 33, 17-100 Bielsk Podlaski lei. 85 730-47-87 e-mail: biclsk.podlaskil@komornik.pl

Numer oferty: L/150/N/09/14
Region:
  • podlaskie
Cena: 64.749,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka