[Archiwalny] I licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Gombrowicza w Krakowie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16 października 2013 r. o godz.13:20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórzaw sali D-23 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym,  położonej w miejscowości Kraków, przy ul. Gombrowicza. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie.

Nieruchomość została oszacowana  na kwotę: 715.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 536.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 71.500,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać w dniu  2 października 2013 r. o godz. 10.00,  zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza

Ewa Czuber

Kancelaria Komornicza w Krakowie,

ul.Cystersów 14/21, 31-553 Kraków

tel.: (12) 412 99 14 fax: (12) 418 42 41

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/88193

 

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 536.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka