[Archiwalny] I licytacja lokalu mieszkalnego w Brzegu woj. opolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-10-2013 o godz. 09:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Lwowska, 49-300 Brzeg, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 206 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 15 1020 3668 0000 5102 0094 4140.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzegu mieszczącym się pod adresem: Chrobrego 31, Brzeg, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa; Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Kancelaria Komornicza, 1 Maja 5, Brzeg, 49-300 Brzeg tel. 774165022 / fax. 774440155

Numer oferty: L/16/N/09/13
Region:
  • opolskie
Cena: 154.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie