[Archiwalny] I licytacja nieruchomości przy ul. Handlowej w Ostródzie woj. warmińsko-mazurskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-11-2013r.r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana 1Il Sobieskiego 12 w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 14-100 Ostróda, ul. Handlowa, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą -nieruchomość gruntowa położona przy ul. Handlowej w Ostródzie obejmuje dwie sąsiadujące ze sobą działki o łącznej powierzchni 0,4200 ha. W MPZP działki przeznaczone pod usługi. Działki stanowią własność Gminy Miejskiej Ostróda i zostały oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089r. Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zabudowy usługowo-handlowej, od strony południowo-zachodniej sąsiaduje bezpośrednio z działką zabudowaną dużym obiektem (Biedronka). Wjazd na nieruchomość urządzony jest z ulicy Handlowej (droga o nawierzchni asfaltowej). Obie działki są wspólnie ogrodzone-ogrodzenie z elementów metalowych oraz z siatki. Stan techniczny ogrodzenia jest zróżnicowany: w części dobry ,w części słaby. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna(na terenie działki znajduję się napowietrzna linia oświetleniowa). Na działce znajduje się budynek murowany, wykorzystywany jako biuro (portiernia) o powierzchni użytkowej 45m2. Budynek jest podzielony na dwa pomieszczenia: pomieszczenie główne i łazienka(3,1 m2). Kotłownia urządzona jest w piwnicy z wejściem z zewnątrz w szczycie budynku. Stan techniczny budynku średni. Natomiast pozostała zabudowa to prowizoryczne obiekty o funkcji składowej w złym stanie technicznym, kwalifikujące się do rozbiórki, dodatkowo na działce znajdują się garaże typu blaszak oraz wiata na samochody(stan techniczny słaby). Na działce przy jej granicy przebiega podziemny tunel konstrukcji żelbetowej o szerokości 2m. Teren jest zagospodarowany elementami zieleni niskiej i wysokiej. Utwardzenie terenu w złym stanie technicznym, pas jezdny wyłożony kostką betenową w dużym stopniu zniszczony, liczne nierówności, brak okrawężnikowania. Utwardzenie z płytek chodnikowych w większość zasypane ziemią. Nieruchomość jest wykorzystywana jako parking strzeżony. 

Suma oszacowania wynosi 1.110.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania wynosi 832 725,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 111 030,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 06 listopada 2013r.albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 06 listopada 2013r.: PeKaO SA II o/Ostróda 85124025551111001032382737 Zgodnie z przepisem art.976 §l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski Kancelaria Komornicza w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 3A/9 tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35, mail: ostroda.krolikowski@komornik.plwww.komornikostroda.pl

Numer oferty: L/63/N/09/13
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 832.725,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny