[Archiwalny] I licytacja nieruchomości w miejscowości Radawczyk Kolonia woj. lubelskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Rafał Wołoszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2013r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 81 w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości. Nieruchomość położona jest w miejscowości Radawczyk Kolonia Pierwsza w gminie Niedrzwica Duża i składa się z działki o nr ewid. 395 o pow. 1,02ha zabudowanej murowanym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma   oszacowania   wynosi   891 500,00 zt   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi 668 625,OOzł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 150,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika; PKO BP SA O/Lublin 48102031470000890200747006 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem ar1.976 § l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godzinach pracy kancelarii oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 81 protokół opisu i oszacowania nieruchomości. operat szacunkowy biegłego sądowego i inne dokumenty związane z nieruchomością znajdujące się w aktach postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń. jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu. że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów' razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sadowy

przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku

Rafał Wołoszyn

Kancelaria Komornicza w Kraśniku

23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 115

Tel. 81 825 26 27

e-mail: krasnik.woloszyn@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/91808

Numer oferty: L/39/N/09/13
Region:
  • lubelskie
Cena: 668.625,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka