[Archiwalny] II licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Akacjowej w w miejscowości Świercze woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji   i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, w dniu 15-10-2013r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wyszkowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą przy ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, działka gruntu o nr 218 i powierzchni 0,0505 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej przy ul. Akacjowa, 06-150 Świercze, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pułtusku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 196 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 131.066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 660,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank S.A. 45150013861213800339280000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie mieszczącym się pod adresem: Rynek 37, Pułtusk, 06-100 Pułtusk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

 

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wojciech Jamiołkowski Kancelaria Komornicza, Rynek 19, Pułtusk, 06-100 Pułtusk tel. (23) 6921736 / fax. (23) 6921736.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/90022

 

 

Numer oferty: L/93/N/09/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 131.066,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka